Elke rechter houdt zich bezig met het recht op basis van de feiten die partijen aandragen. Hij moet over de vorderingen en de verweren van partijen beslissen (artt. 23 en 24 Rv). Anders dan in het strafrecht wordt van de civiele rechter niet verwacht dat hij zelfstandig onderzoek instelt naar de feiten. Een goede advocaat en pleiter “kruipt” in de huid van de rechter om te beoordelen welke feiten van belang zijn voor de zaak van zijn cliënt, maar moet ook oog hebben voor feiten die nadelig zijn voor de zaak van zijn cliënt. Deze module beoogt de advocaat te trainen in het verzamelen ordenen en op effectief en juiste wijze brengen van die feiten. Aandacht zal worden gegeven aan het schrijven van vonnissen door advocaten om op die manier te leren welke feiten een rechter nodig heeft om met kennis van de wet en jurisprudentie tot een rechtvaardig en voor beide partijen werkende oplossing te komen.

Eerste dag(deel): In dit onderdeel wordt specifiek aandacht besteed aan het perspectief van de rechter bij de beoordeling van een civiele zaak en de taakverdeling tussen rechter en partijen. De diverse onderdelen van het civiele vonnis en het beoordelingskader van de rechter worden in kaart gebracht.  Bekendheid met het “Civiel Beslismodel” van rechters en hoe pleiters daarop moeten anticiperen. Aan de hand van een “civiele beslissingsmodel” wordt getraind op welke wijze een juiste analyse en verdeling van stelplicht en bewijslast wordt verkregen. Vanuit de dagelijkse rechterlijke praktijk worden voorbeel­den en praktische tips gegeven hoe de rechter kan worden overtuigd, wordt de individuele pleit­techniek van de deelnemers getoetst en getraind zodat die aansluit op de verwachtingen van de rechter.

Tweede dag(deel): Op basis van de op eerste trainingsdag verkregen inzichten wordt aan de hand van casus en oefeningen getest op welke wijze effectief en met kennis van degene(n) voor wie men pleit een overtuigend betoog kan worden opgezet. Daarbij komen ook praktische thema’s als bewijsaanbod, bewijslevering en bewijswaardering aan de orde. Deelnemers zullen ook getraind worden in het zelf schrijven van een vonnis om zo kennis te maken met hetgeen de “consument” van een pleidooi verwacht voor het schrijven van een goed gemotiveerd vonnis. Trainers zullen aan de hand van een opdracht tot schrijven van een vonnis de aspecten trainen die nodig zijn om krachtig, overtuigend en effectief te pleiten

Werkvorm: praktijkvoorbeelden, casus, vonnis schrijven, video analyses

Leerdoelen: begrip voor de positie van het college waarvoor men pleit. Technische vereis­ten waaraan vonnissen moeten voldoen, en hoe de advocaat daarop moet anticiperen.

Duur training: De training duurt twee dagdelen (een ochtend en een middag). Begin en eind van de training kunnen in overleg met het advocatenkantoor worden vastgesteld, zij het dat de effectieve trainingsduur exclusief pauzes de ochtend en de middag telkens 3 uur beslaan, dus totaal een  duur van 6 uur exclusief pauzes.