In deze module wordt hetgeen is getraind in andere modules in praktijk gebracht en getoetst onder leiding van de trainers en rechters-Academy Member(s) aan de hand van een vooraf aan de deelnemers toegestuurde (bestaande, geanonimiseerde) casus en materiaal.  Intensieve analyses van individuele prestaties zijn een belangrijk onderdeel.

Na afloop van de mock trial – voorgezeten door een rechtbank die bestaat uit tenminste één rechter en één niet-jurist-Academy member – vindt een uitgebreide analyse plaats (a) door de aanwezige cursisten die het pleidooi van de respectieve pleiters beoordelen (b) door de aanwezige docent(en)-Academy member(s) en (c) wordt verslag gedaan van de besluit­vorming in “raadkamer”, zodat de pleiter(s) inzicht krijgt in hetgeen de rechtbank bij zij oordeel heeft betrokken, welke zaken niet of onvoldoende aan de orde zijn gesteld, en welke elementen van eerdere modules die de cursisten hebben doorlopen wel of niet adequaat zijn toegepast.

Werkvorm:
Moot-Court. In overleg met het kantoor kan de “court” ofwel uit 3 leden bestaan met b.v. 1 of 2 advocaat-partners van het betreffende kantoor en 1 trainer die mogelijk in een andere aan de moot court voorafgaande module heeft getraind, ofwel uit dezelfde trainers bestaat die (mogelijk) een voorbereidinsgmodule (b.v “Ken uw rechter”) hebben gedaan vooraf­gaande aan de Moot-Court.

Leerdoelen: Overtuigende mondelinge behandeling waar eventuele pleittechnieken en vaardigehden die eerder zijn getraind worden toegepast.

Duur training: De Moot-Court duurt één dagdeeel (een ochtend of een middag). Begin en eind van de training kunnen in overleg met het advocatenkantoor worden vastgesteld, zij het dat de effectieve trainingsduur exclusief pauzes minstens 3 uur moet omvatten exclusief pauzes.