In deze module gaat het om vaardig­heids­trainingen gericht op het vergroten van overtuigings­kracht bij pleiten, presenteren en pitchen. Want hoe je iets zegt is minstens zo belang­rijk als wat je zegt. Psycholoogtrainers alsmede acteer­technieken komen in dit onderdeel aan de orde. In deze module wordt getraind hoe de talenten van individuele deelnemers kunnen worden onderkend en effectiever kunnen worden ingezet, maar ook welke rol emoties spelen bij pleidooien, comparities maar ook bij zakelijke presentaties en pitches en op welke wijze emoties van anderen makkelijker kunnen worden geïnter­preteerd en vervolgens kunnen worden gebruikt bij het voorbereiden van een mondeling pleidooi of betoog.

Naast psychologie speelt ook kennis en ervaring met retorica een belangrijke rol, retorica is immers de klassieke kunst van het overtuigen in het openbare leven. De klassieken onder­scheidden drie situaties: politieke, juridische en andere publieke gelegen­heden (bijv. bij ceremonies als begra­fenissen, jubilea, prijsuitreikingen, enz.). In alle drie deze situaties moet het publiek uiteindelijk oordelen over de wen­selijkheid van de te nemen maat­regelen, over de rechtmatigheid van het gedrag, over de  verdiensten van een jubilaris, etc. Het stelsel dat zij daartoe hebben ontwikkeld is niet gebaseerd op de logica maar op goede argumenten en emotionele beïnvloeding. In deze module komen deze aspecten aan de orde.

Werkvorm:
Korte handreiking in theorievorm, emotiemanagement casus, rollenspel, met veel ruimte voor oefening aan de hand van praktijkgevallen en te bepleiten casus, daarna individuele feedback en terugkoppeling naar de pleitpraktijk.

Leerdoelen: beheersen van emotie technieken, retorica regels als methode om beter te overtuigen. Maximale overtui­gings­kracht. Adequaat reageren. Feedback en individuele analyse en groepsanalyse.

Duur training: De training duurt twee dagdelen (een ochtend en een middag). Begin en eind van de training kunnen in overleg met het advocatenkantoor worden vastgesteld, zij het dat de effectieve trainingsduur exclusief pauzes de ochtend en de middag telkens 3 uur beslaan, dus totaal een  duur van 6 uur exclusief pauzes.