Meer dan analytisch vermogen
Het doel van PleitAcademie.nl is advocaat-juristen te leren om bij het oplossen van problemen niet slechts te vertrouwen op hun analytisch vermogen, maar hun rechtsgevoel bij de oordeelsvorming te betrekken en proberen persoonlijke betrokkenheid te ervaren. Advocaten maken daarbij ook kennis met non-verbale technieken zoals bv. stem, houding, gebruik van emotie, gebruik van stiltes en de betekenis van grondige voorbereiding op niet-inhoudelijke zaken.

Niet juridische vaardigheden
Tijdens de trainingen zal dit bevorderd worden door advocaten ook andere aspecten voor te houden bij het oplossen van juridische geschillen, zoals:

  • Wat proberen betrokkenen echt te bereiken, waar gaat het hen om?
  • Welke andere belangen zijn er bij het conflict betrokken?
  • Wat zijn de juridische, politieke, economische, ethische consequenties van de oplossing die de pleiter voorstelt?
  • Kunnen de doeleinden van de partijen met de andere belangen verenigd worden?
  • Zijn er belangen, verwachtingen van pleiter zelf die een oplossingsrichting uitsluiten of bevoordelen?

Retorica
Het doel is advocaten niet alleen te leren om rekenschap af te leggen van de analytische en juridische redenering die ze hebben gevolgd, maar ook van de intuïties, de eigenbelangen en waarden die ten grondslag liggen aan de keuzes die ze maken. De retorica biedt de mogelijkheid onderscheid te maken tussen de positie van de advocaat – die probeert zo veel mogelijk ruimte te creëren voor strategisch (doelgericht) handelen – en de positie van de rechter – die zal proberen communicatief (hoor en wederhoor, informeren, luisteren) te handelen.

Empatisch vermogen
Elk van de deelnemers aan de training zal in staat moeten zijn om zich in te leven in de positie van de andere deelnemers en om flexibel van standpunt te kunnen wisselen. Deelnemers aan de PleitAcademie.nl opleiding ervaren een opdracht om van perspectief te wisselen en steeds een ander standpunt in te nemen. Het vermogen om van perspectief te wisselen is een van de belangrijkste vaardigheden van een advocaat en zal daarom een voorname rol spelen bij onze trainingsmodules.