Wat verwacht een rechter van een pleidooi? De kunst van het weglaten, maar ook een grondige kennis van het door rechters gehanteerde Civiel Beslismodel. In dit onderdeel komt ook de aan dat Civiel Beslismodel gerelateerde – door PleitAcademie ontwikkelde  – “Standaard Geschilpunten Pleidooi” aan de orde, een trainingsmodel waaraan elk pleidooi moet vol­doen. Door docenten (“Academy Members”)  die lid zijn van de rechterlijke macht wordt met name getraind op welke wijze de “consument” van het pleidooi geïnformeerd wil worden over de feiten en andere niet juridische aspecten van een geschil. Rechters hechten veel belang aan oordeelsvorming die verder gaat dan het toepassen van “technisch-juri­dische” methodes, zoals het maken van een eigen inschatting wat een rechtvaardige oplossing van het geschil zou zijn. De advocaat-pleiter vervult daarbij een belangrijke rol.

Hoe de belangen van de cliënt te verenigen met een effectief pleidooi (d.w.z. het informeren van de rechter ook op punten die niet in het voordeel van de cliënt spreken? Hoe duid ik mijn “arena”, mijn “publiek”? Hoe te reageren op een actieve rechter die de pleiter regelmatig vragen stelt dan wel interrumpeert? Hoe manage ik de inhoud van mijn pleidooi met de beschikbare (vaak heel) korte tijd? De Do’s en Don’ts van een pleidooi of comparitie. Overtuigingstechnieken, welke zijn het en hoe te hanteren in een pleidooi of presentatie?

Werkvorm: praktijkvoorbeelden, discours trainingen, bestu­dering  van voorafgaand opgestuurde cases/dossiers, “flash card casus”, (korte) mock-trial, video analyse

Leerdoelen: begrip van en ervaring met de het Civiele Beslismodel van rechters, alsmede de psychologie van de oordeelsvorming en de invloed van emoties op rechterlijke uitspraken, het toepassen van de “Standaard Geschilpunten Pleidooi”. Effectieve en empatische benadering van de rechter, de kunst van het “debatteren” in een pleitomgeving, Gebruik van databases en technieken om rechters te (leren) kennen. “Pick your fight”-principe en de concrete invulling daarvan in een pleitomgeving. Strategisch gebruik van taal.

Duur training: De training duurt twee dagdelen (een ochtend en een middag). Begin en eind van de training kunnen in overleg met het advocatenkantoor worden vastgesteld, zij het dat de effectieve trainingsduur exclusief pauzes de ochtend en de middag telkens 3 uur beslaan, dus totaal een duur van 6 uur exclusief pauzes.